Γενική Συνέλευση ΕΣΟΑ

Χαλάνδρι 4/3/2021

Αρ. Πρωτ: 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΟΑ

Το ΔΣ της ΕΣΟΑ έχοντας υπόψη:

  1. Το ισχύον Καταστατικό του Σωματείου
  2. Το νόμο 4726/20 (ΦΕΚ Α/181) και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 2 εδαφ. Γ του μέρους Ε’
  3. Άρθρο 45 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26, 19/02/2021)
  4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 719, 24/02/2021)
  5. Την υπ’ αριθμό  006/2021 απόφαση του ΔΣ

 

ΚΑΛΕΙ

Τα ταμειακώς εντάξει και μετά ψήφου τακτικά μέλη της ΕΣΟΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 16.00 – 20.00.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, ώρα 16.00 – 20.00 και με τον ίδιο τρόπο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
  3. Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2020.
  4. Εκλογή Εκπροσώπου της ΕΣΟΑ για την ΕΟΕ (θητεία 2021 – 2024) μετά του αναπληρωματικού του.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας zoom, ή κάποιας άλλης αντίστοιχης σύμφωνα με το Ν. 4778/2021 (αρθ.45) περί «χρήσης σύγχρονων μέσων τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών σε Αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες».

Η Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια της εκλογής εκπροσώπου της ΕΣΟΑ στην ΕΟΕ, καθώς  και όλες οι πληροφορίες καθορίζονται από την ΚΥΑ(ΦΕΚ Β’ 719, 24/02/2021), και η εκλογή του εκπροσώπου στην ΕΟΕ θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς».

Καλούμε όλα τα μέλη να λάβουν γνώση της προαναφερόμενης ΚΥΑ η οποία επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα  ΚΥΑ, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Οι υποψηφιότητες  μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@hoa.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς ενήμερα έως 31/12/2020. Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους (20 ευρώ ετησίως), μέχρι και τη Δευτέρα 15/3/2021 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στο Λογαριασμό της ΕΣΟΑ Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με αριθμό: GR30 0172 0190 0050 1909 9540 657 (όψεως Εταιριών).

Σε περίπτωση έκδοσης κάποιας νέας Υπουργικής Απόφασης μέχρι τη διεξαγωγή των ανωτέρω διαδικασιών ή ό,τι άλλο ήθελε νομοθετηθεί θα ενημερωθείτε σχετικά, καθώς επίσης θα δοθούν περισσότερες διαδικαστικές διευκρινίσεις στους συμμετέχοντες .

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Με εντολή Δ.Σ.

Βούλα Κοζομπόλη

Πρόεδρος

 

Ειρήνη Αϊνδιλή

Γενική Γραμματέας