Ο Δήμαρχος του Ρίο σε μια προ-απολογία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Εν όψει πιθανής κλήσης του

Ο Eduardo Paes, Δήμαρχος του Ρίο, της πόλης που φιλοξενούσε πέρυσι το καλοκαίρι τους ΧΧΧΙ Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιμετωπίζει τελευταία έντονη κριτική για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, υπερβάσεις κ.λ.π. Επειδή προβλέπει ότι οι τωρινές κρίσεις θα στοιχειοθετηθούν και θα γίνουν κατηγορίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν πιθανότατα δικαστικούς δρόμους, δημοσιοποίησε ένα κείμενο που παρουσιάζει τις θέσεις του. Καθώς ο γραπτός λόγος προέρχεται από ένα Δήμαρχο Ολυμπιακής (πλέον) πόλης, σας τον μεταφέρουμε αυτούσιο οψόμεθα δε για το μέλλον.

«Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Όμως, ως πρώην δήμαρχος της πόλης, δεν έχω κα­μία αμφιβολία, οι Ολυμπιακοί ήταν ση­μαντικοί για το Ρίο.

Η οργάνωση των Αγώνων επέσπευσε έρ­γα μεταφορών και υποδομών, που απο­φέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη σε κα­τοίκους και επισκέπτες. Οι Ολυμπιακοί λειτούργησαν επίσης ως καταλύτης στην επίλυση προβλημάτων που είχαν παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χιλιάδες κάτοικοι του Ρίο ωφελούνται καθημερινά από ταχύτερες και πιο άνε­τες μετακινήσεις με μια νέα γραμμή με­τρά, τις τρεις καινούργιες γραμμές λεω­φορείων ταχείας μετακίνησης και το βελ­τιωμένο οδικό δίκτυο. Απολαμβάνουν το Πόρτο Μαραβίλια, την ανανεωμένη πε­ριοχή του λιμανιού, που τώρα εξυπηρε­τείται από το τραμ και είναι έδρα του πιο δημοφιλούς μουσείου της πόλης, ενώ υπάρχουν και άλλα μελλοντικά οφέλη.

Στην πραγματικότητα, είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί η πλήρης επίδραση της κλη­ρονομιάς των Αγώνων του Ρίο. Το Ολυμπιακό πάρκο και οι περισσότεροι αθλητι­κοί χώροι χρησιμοποιούνταν ακόμη μέ­χρι και το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων στις 18 Σεπτεμβρίου, μόλις πριν από επτά μήνες.

Εν συγκρίσει. Το Κέντρο Υγρού Στίβου των Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο δεν ξανάνοιξε για το κοινό έως τον Φεβρουάριο του 2014, σχεδόν ενάμιση χρόνο με­τά τους Αγώνες. Το Ολυμπιακό Πάρκο της βασίλισσας Ελισάβετ, το κύριο έκθεμα της κληρονομιάς των εξαιρετικά επιτυχη­μένων Αγώνων του Λονδίνου, άνοιξε δύο μήνες αργότερα.

Στο Ρίο, τα σχέδια να αποσυναρμολογηθεί το γήπεδο χάντμπολ και να μετατραπεί σε τέσσερα σχολεία βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία διαγωνισμών για τις εργα­σίες που απαιτούνται. Επειδή δεν έχει προχωρήσει, δεν σημαίνει ότι δεν 6α πραγματοποιηθεί. Όταν τελικά χτιστούν, αυτά τα σχολεία θα προστεθούν στην κληρονομιά των Αγώνων.

Δυστυχώς, η μετατροπή του κληροδοτή­ματος στο Ρίο έχει επιβαρυνθεί σοβαρά από ευρύτερους οικονομικούς παράγον­τες. Η Βραζιλία βιώνει μια οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε πολύ πριν από τους Ολυμπιακούς. Υπάρχουν πολλά αί­τια για την προβληματική οικονομία της χώρας, όπως οι υπερβολικές κρατικές δαπάνες, η διαφθορά και η πολιτική αστάθεια. Τίποτε από αυτά δεν έχει σχέ­ση με τους Αγώνες.

Η Βραζιλία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα Ολυμπιακών Αγώνων, αντιμετωπίζει οι­κονομικό πρόβλημα. Στην πραγματικότη­τα, οι Ολυμπιακοί προσέφεραν κάποια ανακούφιση από τις οικονομικές δυσκο­λίες με τη δημιουργία θέσεων απασχό­λησης, ιδιαιτέρως στον κατασκευαστικό τομέα και τον τουρισμό, όταν αυτές οι θέ­σεις ήταν απολύτως αναγκαίες για τους Βραζιλιάνους. Το υπουργείο Τουρισμού της Βραζιλίας αποδίδει το ρεκόρ αύξη­σης του τουρισμού το περασμένο έτος στους Ολυμπιακούς. Περί τα 6,6 εκατομ­μύρια ξένων τουριστών διοχέτευσαν 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία, πάνω από 6% αύξηση σε σύγκριση με αυτή του προηγούμενου έτους. Το υπουργείο αναμένει νέο ρεκόρ τουρι­σμού φέτος.

Οι υπαινιγμοί πως οι Αγώνες επέφεραν τεράστια επιβάρυνση στο κράτος είναι εσφαλμένοι. Στην πραγματικότητα, περί το 60% της χρηματοδότησης των Αγώ­νων για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα Η κυ­βέρνηση έθεσε ως προτεραιότητά της να χρηματοδοτήσει έργο με αναγνωρίσιμη αξία μελλοντικής χρήσης.

Πολλές από τις σημαντικές αθλητικές εγ­καταστάσεις χρησιμοποιούνταν ήδη πολύ πριν από τους Ολυμπιακούς, Το Κέντρο Υγρού Στίβου Μαρία Λενκ και το Ολυμ­πιακό Στάδιο του Ρίο χτίστηκαν το 2007 για τους Παναμερικανικούς Αγώνες. Το Μαρακανά αποτελεί κομμάτι του Ρίο για πάνω από έξι δεκαετίες. Παραμελήθηκε αναίσχυντα αφότου επεστράφη στους ιδιώτες ιδιοκτήτες του στο τέλος του προηγούμενου έτους και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό, αλλά επαναλειτούργησε επιτυχώς ως γήπεδο ποδο­σφαίρου στις 9 Μαρτίου.

Οι κάτοικοι κοντά στο Μαρακανά μπο­ρούν επίσης να ευχαριστούν τους Αγώ­νες για τα αντιπλημμυρικά μέτρα στη γει­τονιά τους, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί πολύ καιρό πριν. Ως δήμαρχος, χρησιμοποίησα τους Αγώνες ως μοχλό πίεσης για να πείσω την κυβέρνηση.

Είναι πολύ νωρίς για μια τελική αξιολό­γηση της παρακαταθήκης των Ολυμπια­κών Αγώνων, όμως το Ρίο είναι ήδη καλύ­τερο σήμερα χάρη σε αυτούς. Είμαι σί­γουρος ότι θα δούμε περισσότερα οφέ­λη στους επόμενους μήνες. Μόνο ο χρό­νος και μια εστιασμένη προσέγγιση από εκείνους που είναι τώρα επικεφαλής θα δείξουν ακριβώς πόσα ακόμη θα κερδί­σει το Ρίο από τον ιστορικό του ρόλο ως πρώτος οικοδεσπότης των Ολυμπιακών Αγώνων στη Νότια Αμερική».

EDUARDO PAES